Риск и волатилност при инвестиции в злато

19/07/2023г. | Финанси
Риск и волатилност при инвестиции в злато

Инвеститорите често търсят убежище в благородните метали, особено в златото, по време на пазарни сътресения. Важно е обаче да се признае, че като всяка инвестиция и златото е свързано със собствен набор от рискове и волатилност. За да могат инвеститорите ефективно да се ориентират на пазара на злато, е от решаващо значение да разбират тези фактори.

Обмисляте ли да инвестирате в злато и искате да разберете концепцията за волатилността на финансовите активи? Волатилността, ключов фактор при управлението на вашия инвестиционен портфейл, е тясно свързана с нивото на риска в дадена инвестиция.

В тази статия ще разгледаме определението за волатилност, метода за нейното изчисляване и ще се съсредоточим върху специфичната волатилност на златото - известно като крайно сигурно убежище.

Какво е волатилност?

Волатилността се отнася до степента на ценовите промени на даден финансов актив, като служи като основна мярка за риска в света на инвестициите. Когато даден продукт проявява висока волатилност на финансовите пазари, той се счита за по-рисков за инвеститорите. Въпреки че може да има по-големи възможности за печалби поради значителните ценови колебания, потенциалът за загуби също се увеличава. От друга страна, финансов актив с ниска волатилност се счита за нискорисков.

Как се изчислява волатилност?

Волатилността е съществен фактор, който трябва да се вземе предвид при изучаването на финансовите продукти и пазари, тъй като тя дава представа за потенциалния риск и движението на цените на даден актив. Макар че обикновено се анализира в кратки срокове, тя е от значение за всички времеви хоризонти, независимо дали цените се повишават, или понижават.

За да се определи волатилността на финансов актив, се използва метод на изчисление, който предполага, че бъдещите ценови движения ще бъдат повлияни от минали ценови движения. Този метод използва исторически данни за цените, за да се изчисли стандартното отклонение - статистическа мярка, която оценява нивото на риска.

За да изчислите волатилността на даден актив, можете да следвате следните стъпки:

1. Съберете исторически данни, като например ценовите равнища на актива за определен референтен период, например една година.

2. Изчислете средната стойност на всички минали ценови равнища.

3. Определете разликата между всяка наблюдавана цена и средната стойност, изчислена в стъпка 2, за всеки период, например всеки месец.

4. Направете квадрат на резултата от всяка разлика.

Като следвате тези стъпки, можете ефективно да изчислите волатилността на даден финансов актив и да получите ценна информация за потенциалния риск и движението на цените му.

Изразена в проценти, волатилност ни позволява да оценим риска, свързан с дадена финансова инвестиция:

      От 0% до 3%: Активът се класифицира като актив с много ниска волатилност.

       От 3% до 8%: Активът се класифицира като актив с ниска променливост.

       От 8% до 15%: Активът се класифицира като волатилен.

       От 15% до 22%: Активът се класифицира като много волатилен.

       Над 22%: Активът се класифицира като силно волатилен.

Фактори, влияещи на волатилността на златото

Геополитическа и икономическа несигурност

Волатилността на цената на златото се влияе главно от геополитическата и икономическата несигурност. Именно в периоди на политически вълнения, икономически спадове и валутни колебания златото е склонно да процъфтява. Когато инвеститорите губят доверие в традиционните финансови пазари или се борят с опасения за инфлацията, те инстинктивно търсят златото като сигурно убежище. Въпреки това, когато геополитическото напрежение отслабне или се появят положителни икономически показатели, цените на златото могат да претърпят спад.

Валутни колебания и инфлация

Инфлацията и валутните колебания могат да окажат значително влияние върху цените на златото. Традиционно златото се разглежда като надеждна защита срещу инфлацията. С повишаването на инфлацията стойността на традиционните валути има тенденция да намалява, което кара инвеститорите да се обръщат към златото. Въпреки това, ако инфлацията остане ниска или ако централните банки провеждат ефективна парична политика, златото може да загуби част от привлекателността си като средство за предпазване от инфлация, което може да се отрази на цената му.

Валутните колебания също играят роля при определянето на цените на златото. Тъй като цената му се определя в щатски долари, промените в обменните курсове между основните валути и щатския долар могат да повлияят на цената на златото за международните купувачи.

Търсене и предлагане

Волатилността на пазара на злато се дължи на взаимодействието между динамиката на търсенето и предлагането. Фактори като нивата на производство на злато, разходите за добив и цялостното предлагане в световен мащаб играят съществена роля за влиянието върху цените. Освен това промените в търсенето на бижута, покупките или продажбите от централните банки и използването на златото в различни промишлени приложения оказват допълнително влияние върху деликатния баланс между търсенето и предлагането.

Инвестициите в злато, които често се разглеждат като сигурен вариант, не са неподатливи на риск и волатилност. За да вземат добре информирани решения и ефективно да управляват експозицията, инвеститорите трябва да разберат основните фактори, които движат цените на златото. Геополитическите и икономическите фактори, инфлацията и валутните колебания, пазарните нагласи, както и динамиката на търсенето и предлагането - всички те оказват влияние върху колебанията на пазара на злато. Като остават информирани, диверсифицират портфейлите си и поддържат дългосрочна перспектива, инвеститорите могат да се справят с рисковете и волатилността, свързани с инвестициите в злато, като същевременно се възползват от възможностите, които те предлагат. A Limar24 e компания с дългогодишен опит в търговията със злато и можете да бъдете сигурни, че винаги ще получите висококачествени и автентични златни монети и кюлчета, които да добавите в инвестиционния си портфейл.