Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ 
от www.Limar24.bg

I. Преамбюл:

Настоящите общи условия /“Условията“/ са важна част от взаимоотношенията между субектите, предоствящи услугите на потребителите на съответната услуга заявена през интернет сайта Limar24.bg. /“Сайта“/. Ето защо, както за вас, така и за нас е от изключително значение да прочетете и разберете настоящите общи условия, защото те съдържат основните параметри и характеристики на правоотношенията, възникнали от заявените услуги, включително и ограниченията и изключенията на отговорността на доставчика на съответната услуга и правата на потребителя/клиента.

II. Дефиниции по смисъла на настоящите общи условия, общи разпоредби:

·                „Доставчик/търговецът“ е юридическото лице, търговско дружество, изпълнител на заявена от съответния потребител финансова или застрахователна услуга;

·                „Застрахователна услуга“ е услуга, свързана с предлагането на посредничеството от страна на доставчика за сключването на застрахователен договор за застраховане на интереси на клиента/потребител;

·                      „Финансова услуга“ е някоя от следните услуги, предлагани от доставчика:

Ø  покупко-продажба на валута и/или инвестиционно злато и/или други благородни метали;

Ø  кредитиране на физически или юридически лица;

Ø  изкупуване на благородни метали;

·                    „Сайт“ е уебсайтът www.Limar24.bg;

·                    „Клиент/Потребител“ е всеки потребител на сайта, който е заявил/поръчал  предлаганите чрез сайта услуги. За клиент се счита всяко дееспособно физическо лице или регистрирано по съответния нормативно установен ред на съответната юрисдикция юридическо лице;

·                    „Поръчка“ е индивидуализирана персонална заявка за ползването на съответната „услуга“ от страна на клиент. Поръчката представлява покана от страна на клиента за сключването на договорно правоотношение, което няма обвързващ характер по отношение на съответния доставчик, който има право безусловно да приеме или да откаже изпълнение на направената от клиента поръчка. За да е налице обвързващо облигационно  правоотношения между клиента и съответния доставчик е необходимо поръчката да бъде потвърдена от дружеството-доставчик;

·                    „Потвърждение” е изричното волеизявление с което доставчика на съответната услуга потвърждава на клиента, че направената от него поръчка е получена и приета. След получаване на потвърждение за поръчка, същата може да бъде отказана от клиента само след изричното съгласие на доставчика, освен в случаите, когато правото на отказ и разваляне на договора на клиента, произтичат директно от закона;

·                    „Доставка/изпълнение на услуга“ е цялостния процес или съществена стъпка от изпълнението на заявената от клиента услуга.

III. Обща информация за доставчиците:

Доставчик на финансови услуги:

„Лимар Лоан“ ООД, ЕИК 201545895, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ 2, лице за контакт: Лъчезар Пенчев, email: [email protected], тел. 032 630 392

Доставчик на застрахователни услуги:

„Лимар ИН“ ООД, ЕИК 202264196, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.р. Тракия. Бл. 259 А, вх. Г, ап. 7, лице за контакт: Маргарита Пенчева, email: [email protected], тел. 0885 771 217

IV . Обща характеристики и изисквания за предоставяните услуги:

(1) Всеки клиент има възможност да заяви доставката на всяка една от услугите, предлагани чрез сайта.

(2) Клиентът сам и за своя сметка следва да осигури всички необходимия технически ресурс (компютърно оборудване, свързаност към интернет, подходящ софтуер и др.), които са му необходими за достъп до сайта.

(3) Подробна информация за характеристиките на услугите са публикувани на сайта. Публикуваните на сайта визуализации имат илюстративен характер. Предлаганите цени на част от услугите са свързани с пазарната им стойност, предопределена от световните капиталови пазари и в този смисъл съответния доставчик не може да бъде обвиняван в спекулативно определяне на цени. Изложените в сайта препоръки не представляват форма на правна консултация нито са форма на инвестиционни съвети, а само изложение на базирани на собствен опит наблюдения на пазарни тенденции. Клиентът е длъжен за своя сметка да подсигури защита на своите права и интереси по отношение на финансовите или данъчни последици от извършените и изпълнение от доставчика услуги.

V. Начин на заявяване на услуга

(1) За да направи поръчка, клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни, съобразно заявената финансова или застрахователна услуга (имена, адрес за доставка, банката от която предпочита да извърши плащането, в случай на избор за плащане по банков път и др. относими данни съобразно специфичните нормативни изисквания за изпълнение на съответната услуга). В случаите на закупуване на чуждестранна валута или инвестиционно злато или други благородни метали чрез сайта и направен избор за плащане по банков път, клиентът следва да предостави на доставчика сканирано копие от официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента. Клиенти, които имат регистрация в сайта, могат да правят Поръчка през профила си, без да е необходимо да въвеждат личната си информация при всяко заявяване на услуга/поръчка. За целите на конкретната поръчка, преди финализирането ѝ, клиентът има възможност да промени информацията, която е въвел при регистрацията си в сайта. Ако за финализирането на поръчката от клиента се изискват данни, които той не е предоставил при регистрацията си в сайта, клиентът следва да ги въведе.

(2) Преди да финализира поръчката си, клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на заявката си, като използва наличните в интерфейса на сайта технически средства за установяване и поправяне на грешки.

(3) Преди финализиране на поръчката, клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация, като физическите лица следва да декларират, че имат навършени 18 (осемнадесет) години. Съответният доставчик може по своя преценка да провери достоверността на предоставените от клиента данни. В случай, че доставчикът е в невъзможност да достави съответната стока или услуга на клиента поради погрешно/неточно/невярно предоставена от него информация, то дружеството доставчик не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от несвоевременната доставка или неизпълнението на зявената услуга.

(4) Доставчикът има право по всяко време да изисква от клиента да се легитимира и/или да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при финализиране на поръчката. Доставчикът има безусловното право да не потвърди поръчката, ако установи по какъвто и да било начин, че клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.

(5) Преди финализиране на поръчката, клиентът следва да избере начина на плащане на заявената услуга, както и начина на тяхната доставка, когато е приложимо.

(6) Преди да потвърди окончателно своята поръчка, с натискане на виртуалния бутон указващ, че поема задължение за заплащане, клиентът потвърждава, че е уведомен, че изпълнението на поръчката изисква плащане от негова страна. Клиентът следва и да декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. С извършването на тези действия, клиентът отправя покана до съответния доставчик, за  доставка на избраните от него услуги/стоки.

(7) За направената от клиента поръчка, доставчика изпраща потвърждение посредством сайта, телефон или електронно съобщение на електронния адрес, посочен в данните, предоставени от клиента. Потвърждението съдържа информация за характеристиките на направената поръчка, тяхната крайна цена, други дължими такси, когато е приложимо, избрания от клиента начин на плащане, съответно,  и/или други относими към спецификата на поръчката параметри и/или условия.

 

VI. Особени условия при заявяване на услуга покупко-продажбата на валута:

(1) При заявяване на финансовата услуга в офис на доставчик, обявеният при договарянето курс може да бъде запазен в рамките на до два часа, в които клиентът следва да извърши дължимото от него плащане.

(2) При заявяване на финансовата услуга през сайта, клиентът ще има възможност да уточни параметрите на сделката, вкл. начина на плащане и доставка на валутата по телефон.

(3)  При потвърждаване от страна на доставчика на заявената през сайта финансова услуга - покупко-продажбата на валута - клиентът няма право да упражни правото си съгласно раздел XI т.5 от общите условия.

VII. Особени условия при заявяване на услуга изкупуване на инвестиционно злато и други благородни материали:

(1)   При заявяване на финансовата услуга през сайта, доставчикът ще се свърже с клиента за уточняване на параметрите на сделката.

(2)       Клиентът, заявил финансовата услуга следва да попълни декларация, че е легален собственик на благородния метал, която е необходимо да изпрати на доставчика, ведно с копие от личната си карта, когато клиентът е физическо лице, както и удостоверение от съответната банкова институция, че потребителят е титуляр на банковата сметка, по която следва да му бъде преведена паричната сума.

(3)    Клиентът е задължен да организира изцяло за своя сметка транспортирането на благородния метал  до уговорения офис на доставчика.

(4)     Заплащането на продажната цена се извършва само по банков път в срок до 2 работни дни, считано от доставянето до офиса на търговеца на благородния метал, предмет на сделката.

(5)   Сделката с предмет финансовата услуга се счита за потвърдена от търговеца по смисъла на раздел XI, т.4 от настоящите общи условия, след извършване на заплащането на дължимата от него продажна цена.

(6)     Клиентът има право се откаже и да развали сделката за заявената финансова услуга по реда на раздел XI от общите условия до момента на изпращане към доставчика на благородния метал, предмет на сделката.

VIII. Особени условия при заявяване на финансова услуга за кредитиране:

(1) При заявена услуга за кредитиране на физически или юридически лица, доставчикът се свързва клиента за уточняване на параметрите по сделката свързана с исканото кредитиране, както и за начина на сключване на договора.

(2) Клиента следва да предостави на доставчика на услугата всички необходими документи за сключването на договора. Условията за кредитиране и изискуемите документи са достъпни на следния интернет адрес: https://limar24.bg/kreditirane/

(3) Сключването на договора за кредитиране се извършва в писмена форма в офис на доставчика.

IX. Особени условия при онлайн заявяване на застрахователни услуги

(1)  Със заявяването на застрахователната услуга и потвърждаването ѝ доставчикът се счита за оправомощен от  клиента да го представлява пред съответния застраховател, да изготвя и подписва от негово име всички необходими документи за сключване на избрания застрахователен договор.

(2) Всеки клиент има право да се откаже от сключения договор за предоставяне на застрахователна услуга в 14 – дневен срок от потвърждаването от страна на доставчика.

(2.1)  Правото на отказ не се прилага за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други застрахователни договори със срок, по малък от един месец

(2.2) При желание за отказ от услугата от клиента, които имат право на това, е необходимо потребителят да уведоми писмено доставчика съгласно раздел XI, т. 8 от настоящите общи условия.

(3)  В случаите, когато застрахователния договор не е в сила, клиентът може да упражни правото си по т.2 без да дължи каквито и да било такси или неустойки. В случаите, когато  отказът от договора е в период от време, в който застрахователния договор е в сила, при прекратяването му клиентът трябва да заплати уговореното възнаграждение, пропорционално на времето за което договорът е бил действащ. 

(3.1) Доставчикът има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия и дължимото му се възнаграждение от заплатените от клиента при сключване на застраховката суми.

(4) Цената на предлаганите застраховки може да варира в зависимост от избраната застрахователна компания, вида на застраховката, срокът за който се сключва застрахователния договор. Крайната цена, предложена от търговеца включва, освен дължимите такси към застрахователя и дължимото се на доставчика възнаграждение за извършената посредническа услуга.

Х. Цени и начин на плащане

(1) Цената на заявената от клиента услуга/поръчка, включваща всички дължими такси, данъци, плащания към трети лица, разходи за доставка, когато е приложимо, се посочва на видно за клиента място в предоставената обобщена информация за поръчката, преди тя да бъде финализирана.

(1.1) Заплащането на цената за заявената услуга се извършва по един от следните начини:

·         В брой във всеки един от офисите на доставчика;

·         По банков път по посочените банкови сметки:

При застраховане-  BG03 UBBS 8888 1000 9240 40 ;

При покупка- продажба на инвестиционно злато:

В лева: BG48 BPBI 7924 1076 1085 01

В Евро: BG30 BPBI 7924 1476 1085 01

·         Плащане на заявени услуги на стойност равна или надхвърляща 10 000 (десет хиляди) лева може да се извърши само по банков път; В тези случаи потребителят следва да предостави на доставчика копие личната си карта както и декларация удостоверяваща произхода на паричните средства.

·         Чрез виртуален ПОС терминал;

·         Чрез наложен платеж, в случаите, в които това е допустимо съгласно общите условия;

(2) При избор на плащане по банков път или чрез виртуален ПОС терминал, плащането трябва да е направено от банкова сметка, съответно от картата, на името на лицето, чиито данни са посочени в поръчката.

(2.1) Допустимо при плащане по банков път банковата сметка от която се извършва плащането да е на друго физическо или юридическо лице с изрично посочване в основанието на платежното нареждане, че извършеното плащане е направено във връзка с конкретната поръчка като се посочи неин идентификационен номер или други идентифициращи я данни.

(3) Във всички случаи, когато титуляр на плащането не е лицето, на чието  име е заявената поръчка доставчикът има право да откаже безусловно изпълнение на услугата и да развали договора.

(4) Цените на визуализираните в стоки/услуги се актуализират на всеки астрономически час съобразно движението на котировките на международните финансови и капиталови пазари, в случаите, когато е приложимо.

(5) С приемането на настоящите общи условия клиентът потвърждава и приема, че цената на заявена услуга може да се промени, ако поръчката не бъде финализирана в рамките на 30 минути от иницииране на процеса по създаването ѝ.

ХI. Сключване на договор. Право на отказ.

(1)       Съдържащата се на сайта информация относно предлаганите услуги представлява покана за сключване на договор с клиента.

(2)       Клиентът заявява на доставчика персонализирана съобразно своя интерес поръчка с изпращането ѝ до търговеца съгласно настоящите условия.

(3)     Направените по този начин покани не са обвързващи за доставчика и търговецът има право да приеме или да откаже направената персонализирана поръчка по своя собствена преценка.

(4)    Договорното правоотношение във връзка със заявена през сайта услуга между клиента и съответния доставчик се счита за възникнало с извършено потвърждение от страна на търговеца, освен в случаите, когато от настоящите общи условия не следва друго.

(5)     Всеки клиент има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок при условията на  ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

(6)    Правото по предходния пункт не възниква за клиент, ако предметът на сделката е свързан с  финансови услуги по смисъла на ЗПФУР, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които могат да възникнат през периода, през който потребителят има право да се откаже от договора, и върху които доставчикът не може да влияе.

(7)    С деклариране на съгласието си с настоящите общи услови клиента декларира, че е уведомен относно правата си съгласно ЗПФУР.

(8)    Правото на отказ от потвърдена от доставчика услуга от лице, имащо това право, се извършва в законоустановения срок с изрично писмено волеизявление от страна на клиента, адресирано до търговеца на следния адрес: гр. Пловдив, ул. Цариброд 2, имейл: [email protected]

ХII. Доставка

(1)  Клиентът има право да избере начина, по който да получи/да му бъдат доставени свързаните със заявената от него услуга Артикули/Продукти/Стоки/Документи,  предмет на сделката или удостоверяващи изпълнението на заявената услуга.

(1.1) Срок за извършване на доставката 3 работни дни, считано от датата на заплащането и постъпването по сметката на доставчика, в случаите, когато е приложимо, на всички дължими от клиента суми вкл. разходите за доставка, когато такава ще се извършва.

(1.2)  Доставките се осъществяват в зависимост от стойността им в офиси на доставчика, чрез куриер или чрез специализиран транспорт в случаите, когато е приложимо.

(2) Доставката се извършва след като клиентът е заплатил предварително всички дължими от него суми вкл. разходите за доставка. Заплащането на заявената застрахователна услуга може да се извърши и чрез услугата „наложен платеж“, в случаите когато е избрана опция за доставка с куриер. Заплащането на заявената финансова услуга чрез наложен платеж е допустимо само с изричното съгласие на съответния доставчик.

(3)   Доставката може да се извърши на посочен от клиента адрес в рамките на Република България посредством куриер. Този метод на доставка се предлага, ако стойността на пратката, когато е оценима в пари, не надхвърля сумата от 9780 лева

(3.1)  Доставка може да се извърши и до офис на съответния куриер. Този начин на доставка е допустим, ако стойността на пратката, когато е оценима в пари, и е в размер на до 9770 лева.

(4)  В случаите, когато цента на пратката, когато е оценима в пари, надхвърля сумата от 9780 лв. доставката може да се осъществи до посочен от клиента адрес само посредством специално оборудван транспорт съгласно приложимите нормативни изисквания или в офис на доставчика.

(4.1) Във всички останали случаи доставката се осъществява в офис на доставчика.

(5)  При всички положения, в случаите когато е приложимо, търговецът може да откаже изпълнение на поръчка чрез доставка по поискания от клиента начин, aко прецени, че избраният метод на доставка не отговаря на изискванията за сигурност, осигуряващи защитата на интересите на клиента и на доставчика.

(6) Доставка може да бъде получена само от лицето, което е заявило поръчката и чиито данни са надлежно посочени и индивидуализирани при заявяването на услугата.

(7)  Когато клиентът е юридическо лице, доставката трябва да бъде получена от законния представител на юридическото лице.

(8)  В случаите когато клиентът заяви, че поръчката ще бъде доставена на и/или приета от друго физическо лице, различно от заявилия поръчката или неговия законен представител, доставчикът може да поиска клиентът да му предостави пълномощно в посочена от търговеца форма, удостоверяващо представителната власт на третото лице.

(9) При получаване на доставката, получаващото я физическо лице е длъжно да удостовери самоличността си с официален документ за самоличност.

(10) Срокът за приемане на доставката е 2 работни дни считано от датата на която клиентът е уведомен от доставчика или куриера, че пратката може да бъде получена.

(11)  В случай, че клиента не получи доставката по заявения от него начин в посочения в предходния пункт срок, търговецът може безусловно да развали договора като има право да удържи извършените от него разходи във връзка с изпълнението на услугата от заплатени от клиента суми.

XIII. Особени правила за доставка на пари, благородни метали и други ценни пратки

(1) В случаите когато предмет на поръчката са пари, други ценни книжа и/или благородни метали или други ценности, доставката до посочен от клиента  адрес се осъществява със специално оборудван транспорт съгласно приложимите нормативни изисквания.

(2)  Доставката се осъществява в светлата час на денонощието на посочен от доставчика ден и час, за които търговецът уведомява клиента предварително, в срок не по-късно от 24 часа преди предвиждания ден и час за доставка. В случай, че клиентът не осигури физическо лице, имащо право да получи доставката, търговецът може безусловно да развали договора като има право да удържи извършените от него разходи във връзка с доставката от заплатени от клиента суми.

XIV. Защита на личните данни

Доставчиците обработват и съхраняват лични данни на клиентите си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в политиката за защита на личните данни на доставчиците. С деклариране на съгласието си с  настоящите общи услови клиента декларира, че е уведомен относно защитата на личните си данни.

XV. Изключване на отговорността на доставчик:

Доставчикът на услугата не носи отговорност за вреди причинени на клиент в случаи на:

·         Грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от потребителя данни;

·         Вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън контрол на доставчика като изброяването не е изчерпателно: в случай на непреодолима сила, случайно събитие, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването на клиента, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на доставчика;

·         Вреди, причинени на софтуера или хардуера на клиента или за загуба на данни във връзка с използване на уебсайта www.limar24.bg ;

·         Вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите общи условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация;

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО

(1)    Доставчиците запазват правото си по всяко време да променят настоящите общи условия в съответствие със законовите изисквания. Всяко изменение ще бъде обявено на сайта.

(2)  Потребителят се счита уведомен и обвързан с направените и публикувани актуализации.

(3)   Ако една или няколко от разпоредбите на тези общи условия са невалидни, незаконосъобразни или неприложими, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

(4)  Тези общи условия се уреждат от българското и европейското общностно законодателство. За всички неуредени въпроси в настоящите общи условия се прилага относимото българско и европейското общностно законодателство.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате нашия сайт www.limar24.bg, ние използваме бисквитки (cookies). Това ни помага да Ви осигурим персонализирано преживяване.

                       

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките не са вируси и по никакъв начин не могат да увредят Вашия компютър или телефон. Те са малки файлове с данни, които се изпращат до Вашия браузър от нашия сървър и се съхраняват при Вас, така че сайтът да може да Ви разпознае при следващо посещение. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, но не повече от година. Сесийните бисквитки се записват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт www.limar24.bg, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

 

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки, за да можем да поддържаме сигурността на нашите услуги.

 

Как ние използваме бисквитките?

Ние не използваме бисквитките, за да ви идентифицираме персонално. Те са необходими, за да може нашия сайт да функционира правилно. Чрез тях разбираме коя е вашата потребителска сесия и дали сте приели съобщението за бисквитките.

 

Бисквитки на трети страни:

Нашият сайт не използва услуги за анализ на посещенията, които използват бисквитки.

 

Бисквитки, които използваме:

fmalertcookies - когато се съгласите със съобщението за бисквитки, пази се 30 дни

[произволни символи] - настоящата потребителска сесия, изтрива се след като затворите браузъра.

 

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Имайте предвид обаче, че такава настройка на практика ще направи използването на интернет почти невъзможно. Примерно - няма да можете да влезете във Facebook, пощата си и където и да е и ще използвате интернет като един електронен вестник.

 

Ако имате повече въпроси, моля пишете ни на имейл:  [email protected]

Последна промяна е направена на: 06.01.2022г.