Хърватска куна

HRK Купува Продава
0.255
0.272

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 14.09.2022 13:19:38ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

Според целта на вашето пребиваване в Хърватска изберете получаване на сума в куни в съответните купюри. Препоръчваме ви да изисквате банкноти с по-ниски номинали като 10, 20, 50 и евентуално 100 куни, в случай че не ви очакват сериозни и големи разходи. Ако ще пренасяте и съхранявате по-голяма сума средства, минималният номинал на купюра следва да е 200. За справка максималният номинал на хърватската куна е 1000. 


Алтернативни валути

На повечето публични и частни места в Хърватска можете да платите и в евро. Възможно е в по-отдалечени от столицата местности, с изключение на курортите, да не приемат плащането ви в единната европейска валута. При всички случаи за вас ще е по-удобно и практично, ако предварително се снабдите с хърватски куни. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

 • Куната не е парична единица само в Хърватска. Но страните, в които тя е била разменна парична единица преди, вече не съществуват. Така например, в Киевска Рус също е имало куни. 

 • Думата куна произлиза от латинската дума martus. На практика, в превод това означава данък. В тази част на Древната Римска Империя се е събирал изключително висок данък, но под формата на кожи от белки. Куна на хърватски всъщност означава златка, а именно местната белка. 

 • Сегашната куна има сравнително кратка история. Тя се появява на бял свят, възродена от старата куна, през 1994-та година. 

 • Всички ликове, изобразени на съвременните хърватски куни, са на известни местни политици. Въпреки че по някои купюри виждаме лицата на хърватски поети – Иван Гундулич и Марко Марулич – те на практика също са имали общо с политиката в страната. 

 • Някои от монетите в Хърватска са създадени в чест на редки местни растения. 

 • Местните хип-хоп звезди в Хърватска подражават на американските си „колеги“ като възпяват парите, назовавайки ги с имената на поетите от купюрите с високи номинали. Впоследствие напоследък този музикален жаргон става част и от общия градски жаргон.

Деноминация

В Хърватска откриваме сравнително широк номинален диапазон на пуснатите в обращение хартиени банкноти. Хърватски куни има със следните номинали: 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000. 

Емисии в обращение

Последната емисия е от 2004-та година, а според официалната информация Хърватска няма намерение да пуска нови емисии в следващите години. В момента в обращение са следните хартиени банкноти:

 • 10 куни от 2001 и 2004 година 

 • 20 куни от 2001 и 2004 година 

 • 50 куни от 2002 година

 • 100 куни от 2002 година 

 • 500 куни от 1993 година 

 • 1000 куни от 1993 година 

Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува хърватска местна валута под формата на монети.