Защо да купите застраховка от нас?Какво представлява застраховката Разни финансови рискове и гаранции?

Разни финансови рискове и гаранции е вид застраховка. Тя е ориентирана към финансовите институции и банките, регистрирани и опериращи на територията на Република България. Основното й предназначение е да покрие финансовите рискове, които такъв тип юридическо лице би понесло изцяло върху себе си в случай на невъзможност на неин клиент да изпълни задължението си по Договор за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и други договори и правни документи, включващи задължение за парична престация. 

Какво покрива застраховката Разни финансови рискове и гаранции?

При наличие на сключен договор за Застраховка за Разни финансови рискове и гаранции застрахователното дружество има задължението да заплати застрахователно обезщетение в случаите, когато е налице неплащане на сума по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др. или на отделна погасителна вноска по него. Това се случва при следните условия: 

  • Сумата е безспорна и доказано изискуема. 

  • Застрахованият има забавяне по плащането за период по-дълъг от периода на изчакване

  • Налице е изпадане в състояние на неплатежоспособност и/или свръхзадълженост 

  • При обявяване на несъстоятелност. За целта е необходимо валидно съдебно решение. В това решение трябва да се упоменава, че Застрахованият е част от масата на кредиторите. 


Какво НЕ покрива Застраховката Разни финансови рискове и гаранции?

Моля, имайте на предвид, че в нашите Договори за Застраховка за Разни финансови рискове и гаранции не включваме следните финансови рискове. Те не са част от покритието на предлаганата от нас Застраховка Разни финансови рискове и гаранции:

  • Договори за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция, които очевидно и по законовия път са определени като противоречащи с императивни разпоредби на действащото законодателство и добрите нрави

  • Застрахованото лице е предоставил кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг и др. без обезпечения, както при негово невмешателство във видимо умишлено намаляване на предоставените обезпечения

  • Договори за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. или договорите за обезпечаване на кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и са изменени с допълнения или с елиминиране на основни реквизити и условия.  

  • Установеното неплащане от страна на длъжника е последица от забава или неизпълнение на задължение на Застрахованото лице, както и в случай на непреодолима природна сила или при драстични промени в националния ТЗ и други правни норми. 

  • Въведен е мораториум за плащанията и задълженията с официален нормативен акт от съответния държавен орган.

Как се определя застрахователната сума за Застраховката Разни финансови рискове и гаранции?

Застрахователната сума се определя в Договора за Застраховката Разни финансови под формата на процент. Този процент е от размера на отпуснатия кредит. В повечето случаи минималният процент е 125% или по-висок. Застрахователната сума покрива всички дължими към застрахования суми. Техният сбор обаче не бива да надвишава кредитния лимит на всеки длъжник.

Какъв е срокът на Застраховката Разни финансови рискове и гаранции?

Всички договори сключени за предоставяне на услугата Застраховката Разни финансови рискове и гаранции са с един и същи срок. Той не може да се променя, включително и при двустранно съгласие. Срокът е 1 година или 12 календарни месеца.

Как да платя своята Застраховката Разни финансови рискове и гаранции?

Установените вноски по Застраховката Разни финансови рискове и гаранции се изплащат или с банково нареждане, или с дебитна или кредитна карта.

В случай на настъпване на застрахователното събитие ние сме на ваше разположение с цялото си съдействие при определяне на обстоятелствата и подробностите около него, конкретния риск и състоянието на вашия длъжник. За целта, моля да ни уведомите в детайли в писмен вид за настъпилото застрахователно събитие, спазвайки сроковете, предвидени в сключения Договор за Застраховка Разни финансови рискове и гаранции.