Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява застраховката на трайни и горски насаждения? 

Застраховката на трайни и горски насаждения е предназначена за собственици с подобен тип терени, предвидени като основни средства за производство. Целта ѝ е пълна защита на трайните и горски насаждения от различен тип застрахователни събития, свързани с неблагоприятни климатични  условия и природни бедствия. Застрахователният договор може да бъде сключен както по време на изграждане на насаждението, така и във фазата му на плододаване. 

Важно е да се направи уточнението, че обект на застрахователния договор за трайни и горски насаждения са растенията в упоменатия периметър (включително и като площ в декари), които се ползват със статут на средство за производство, а не тяхната реколта. Във втория случай Застрахованият следва да направи друг тип застраховка, а именно застраховка на земеделски култури. 


Покрития на застраховката 

Застраховката за трайни и горски насаждения ви предоставя възможност за обезщетение, предвидено за настъпили вреди вследствие на редица природни бедствия и метеорологични условия като: 

 • Градушка 

 • Буря с вятър, чиято скорост надхвърля 15 м/сек 

 • Проливен дъжд с висок интензитет 

 • Наводнение при преливане на естествени или изкуствени водоеми, включително и предизвикани вследствие на разтопяване на големи маси лед или сняг

 • Пожар, включително и причинен вследствие на мълния 

 • Измръзване и заледяване 

 • Земетресение 

 • Свличане на скални или земни маси се покрива само при застраховка на горски, но не и на трайни насаждения 


Какво НЕ покрива застраховката?

 Някои застрахователни събития на пръв поглед могат да звучат и да са по подобие на предвидените покрития. Те обаче не влизат в обсега на този застрахователен договор. За тях Застрахованият няма как да търси реално обезщетение в случай на нанесени вреди върху трайните и/или горските насаждения:

 • Загуба на доход или невъзможност да се реализира такъв в случай на загиване на едно или повече растения, както и на тяхното механично увреждане 

 • Всички видове пропуснати ползи в случай на ненавременно плододаване след естественото възстановяване, настъпило след съответното застрахователно събитие, което е част от предвидените рискове 

 • Всякакъв тип загуби, настъпили вследствие на загиване на насажденията 

 • Всякакъв тип загуби, настъпили вследствие на неосъществено прихващане, в това число и когато материалът е бил некачествен или полаганите грижи – недостатъчни 

 • Всякакъв тип загуби, настъпили вследствие на механична повреда от почвената обработка, в това число и при включване на вредни вещества като пестициди или некачествена селскостопанска техника 

 • Всякакъв тип загуби, настъпили вследствие на военни действия, тероризъм, суша, епидемии, нападение от диви животни и други

Как да платя застраховката?

Плащания на премията и всяка от вноските се приемат както чрез нареждане на банков превод, така и с дебитна или кредитна карта. 

По какъв начин се формира крайната застрахователна сума?

Крайната застрахователна сума по тази застраховка се формира чрез предварително утвърдени от двете страни граници. Посочват се минимална и максимална стойност. 

Кои територии покрива застраховката?

В териториално отношение застраховката има само един лимит – насажденията следва да са в пределите на границите на Република България

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки за опазване на включените в застрахователното покритие растения от нанасяне на вреди и увреждане, както стриктно да спазва всички указания за елиминиране на източника на опасност.

След това, в срок от 3 дни следва писмено да уведомите Застрахователното дружество за настъпилото събитие, вредите от него и подробности около евентуалните загуби в подробности и детайли.