Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховката Карго?

Застраховка Карго се сключва с цел предпазване и защита от увреждане, загуба и други вреди на всички типове товари, стоки, вещи и различни предмети, които предстоят да бъдат транспортирани от точка А до точка Б. В тази застраховка могат да бъдат включени товари, пренасяни по всички видове транспорт – морски, сухопътен, речен, въздушен – както и комбиниран. 

Застрахователното покритие при Застраховка Карго се отличава силно от повечето видове застраховки в България по това, че приема за настъпило събитие дори такова, което се е случило извън рамките на нашите национални граници. 


Кой може да сключи договор за Застраховка Карго?

Освен собствениците на товарите, страна по договор за Застраховка Карго може да бъде и самият превозвач, както и спедиторска фирма, представлявани и от техните собственици, и от управителите, а и от конкретни служители. Страна по договора на практика се допуска да бъде всяко заинтересовано от стоката и от нейното транспортиране лице. Тук специфичното е, че Собственикът на вещите в товара винаги е Застрахован по договора, а всички останали лица са Застраховащи. 

Какво не може да се застрахова със Застраховката Карго?

Всички товари, които предстоят да бъдат транспортирани – без значение от коя до коя точка – са позволени да са обект на този договор, с изключение на забранени със закон стоки, живи животни, а също така и вещи със специален статут на превозване, например военни съоръжения. 

Срещу какви рискове можем да застраховате товарите?

Обикновено, клиентите избират опцията за универсалното покритие за стандартните вреди при транспортиране на стоки, предвидени в стандартните международни клаузи Institute Cargo Clauses. Това е списък с различен тип повреди и ситуации на загуби, както и природни бедствия, разрушителни човешки действия и други. Ако това не противоречи на закона и добрите нрави застраховащите и застрахованият могат да добавят и друг тип рискове.

Как да платя своята застраховка?

Всички вноски по Застраховка Карго могат да се платят с банково нареждане, както и с дебитна или кредитна карта.

Как се определя застрахователната сума на Застраховка Карго?

Най-често тя е равна на действителната пазарна стойност на транспортираните стоки. Към тях могат да се вземат под внимание и разходите по транспорта. В някои случаи е възможно добавяне и на още 10% от тази стойности, които да послужат за покриване на пропуснати печалби в случай на настъпване на застрахователното събитие.

В случай че е настъпило някое от застрахователните събития, установени в договора за застраховка на Карго и са настъпили реални вреди на превозвания товар, вие сте длъжни да уведомите застрахователното дружество в срок до 7 дни. Уведомлението се прави писмено и следва да бъде максимално подробно от страна на детайли и елементи за изясняване на цялостната обстановка, условията на събитието, интензитета му и нанесените реални вреди.

Застрахованите са длъжни и да направят всичко възможно да спасят товара, както и в при възможност да вземат навременни мерки за предотвратяване, ограничаване или намаляване на вредите от застрахователното събитие.