Защо да купите застраховка от нас?

Застраховка на животни и птици ви дава възможност да защити своят бизнес и дейност в сферата на животновъдството. Полицата ви позволява да получите обезщетение и да покриете загубите в случай на смърт или унищожаване на както на животни и птици, така и на риби и кошери с пчели. Те биха могли да са и ваша собственост, и наети такива, както и предоставени ви за грижи по силата на договор за отговорно пазене, сключен и с физически, и с юридически лица. 

В застраховката на животни и птици обект на договора могат да бъдат: 
 • Едри рогати животни 

 •  Еднокопитни 

 • Овце и кози 

 • Свине и подрастващи прасета 

 • Птици 

 • Кошери с пчели

 • Риба

 • Спортни и чистокръвни коне, включително и такива, предвидени за елитни състезания 

 • Ловни и луксозни кучета 

 • Зайци 

 • Екзотични животни 

 • Животни за ценни кожи


Какви рискове покрива застраховката на животни и птици?

Тази застраховка покрива загуби в случай на смърт, включително и клане, както и при пожар, злополука или природно бедствие. В покритието влиза и възможност за обезщетение при измиране на животните в следствие на болест, в това число заразна, епидемия и паразитно нашествие. 

Какви рискове НЕ покрива застраховката?

Някои застрахователни събития могат да напомнят за тези, които влизат в покритието на тази застраховка, но на практика да произтичат от други обстоятелства. Тези рискове не се покриват от застраховката на животни и птици:

 • Загуби при очевидно и доказано неспазване на ветеринарномедицински и зоотехническите изисквания за отглеждане на животните 

 • Загуби при неизпълнение на указанията на ветеринарномедицинските органи за профилактика и лечение

 • При очевидно недохранване, гладуване, канибализъм, пренаселеност

 • При смърт вследствие на напреднала възраст, маломлечие, безплодие, предадени за редовно клане

 • При кражба или загуба на животни, в това число и при грабеж

 • При земетресение.

Как се определя размерът на застраховката?

Размерът на сумата за обезщетение от застраховка за животни и птици се определя по схема, която задължително и предварително е обсъдена със Застрахования и описана в детайли в съответния застрахователен договор. Сумата зависи от типа животно, степента нанесени вреди, вида вреди и разбира се, пазарната стойност на животното или птицата.

Как да платя застраховката си?

Всички редовни вноски, както и първоначалната сума за подписване на застраховката за животни и птици могат да се внесат по банков път с нареждане или с карта – дебитна или кредитна.

В случай че смятате, че е налице някое от описаните във вашия застрахователен договор застрахователно събитие, вие сте длъжни да уведомите вашия застрахователен агент, както и лицензирания за вашия район ветеринарен специалист в срок от 24 часа. До тяхното пристигане на място, спазвайте всички предписани ви мерки за ограничаване на щетите. Всяко оказано от вас съдействие ще бъде във ваша полза в крайното определяне на размера на обезщетението.