Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява застраховката на земеделски култури?

Застраховката на земеделски култури е специфичен вид застраховка, ориентиран към селското стопанство. Тя е предназначена както за едри, така и за средни и дребни производители. Основната ѝ цел е да предпази Застрахования от загуби вследствие на форсмажорни обстоятелства от природен тип, тоест независещи от него климатични условия и метеорологични фактори. 


Какво получавате със Застраховка на земеделски култури?
 • Обезщетение в случай на конкретно определена в договора на застраховката лимит на отговорност при настъпване на изрично изредените застрахователни събития. 

 • 100% гарантирано съдействие от Застрахователя при определяне на размера на щетите и типа нанесена вреда в следствие на конкретно климатично форсмажорно обстоятелство

 • Възможност да преодолеете загубите в случай на частично или пълно унищожаване на реколтата в различни селскостопански отрасли 


Покритие на застраховка на земеделски култури 

Предмет на застраховката на земеделски култури се определя в договорните условия. Той може да покрива голям кръг от селскостопански добиви и типове реколта, включително:

 • Овощни 

 • Зеленчукови

 • Лозя

 • Насаждения с шипка, къпина, касис и други дребни плодове

 • Овощни разсадници, маточниции, вкоренелища, медицински растения, хмел 

 • Разсади 

 • Семенелища 

 • Цветя за продажба 

 • Парници и оранжерии 

 • Едногодишни и многогодишни треви 

 • Всякакъв тип култури, отглеждани в стъклено-метални оранжерии с отопление

 • Всички видове полски култури 

 • Всякакви други видове култури, отглеждани с производствена цел 


Какви застрахователни събития покрива?

Предимствата на застраховката на земеделски култури е, че включва широк кръг от застрахователни събития, за които се урежда покритие и получаване на обезщетението. Възможно е включването в договори само на някои от така изброените покрития:

 • Градушка 

 • Буря със силен вятър, чиято скорост надвишава 15 м/сек 

 • Проливен дъжд с висок интензитет 

 • Пожар

 • Осланяване 

 • Наводнение 

 • Киша 

 • Измръзване и заледяване 

 • Задушаване на есенни житни култури 


Култури, които не могат да са част от покритието на застраховка на земеделски култури 

Съществуват определен тип селскостопански насаждения, които не могат да бъдат предмет на застрахователния договор от този тип. Такива са:

 • Дървета, храсти и главини, използвани за производство, включително и естествени ливади, пасища, полезащитни горски пояси, насаждения с укрепителна и мелиоративна цел, декоративни растения, растения за зелено торене; Горски насаждения 

 • Гори, горски и декоративни разсадници

 • Новозасадени и млади неплододаващи култури 

 • Култури, чието отглеждане е забранено със закон

Начини на плащане на застраховка на земеделски култури 

Можете да извършите плащане по полицата на вашата застраховка на земеделски култури както по банков път, както и с карта при получаване на съответните документи. 

Как се формира застрахователната сума по тази застраховка?

Застрахователната сума по застраховка на земеделски култури изрично се договаря в официалния застрахователен договор между двете страни. Тази сума се определя както на база производствените условия в даден регион, така и в зависимост от актуалните пазарни условия в дадения сектор. Обикновено, застрахователната сума се детерменира с основа, единица – на база декар – и тя не бива да надвишава реалната стойност на съответната реколта.

В случай че настъпи което и да е определено в застрахователния договор застрахователно събитие, като Застрахован вие имате задължението да предприемете всички необходими и възможни за приложение мерки за опазване на реколтата и за намаляване на евентуалните нанесени щети.

След това, в срок от 3 дни трябва да уведомите вашия Застраховател в писмена форма за настъпилото застрахователно събитие. В своето уведомление опишете в детайли неговия тип и размери, интензитет и нанесените щети.

От застрахователната компания ще ви съдействат за установяване на застрахователното събитие и настъпилите вреди по законен път – съвместно с хидрометеорологичните и противопожарните служби по места – за да бъде придвижено изплащането на застрахователното обезщетение.