Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)?

Застраховката Отговорност на превозвача (CMR) е специализиран вид застраховка, ориентиран към икономическия и по-конкретно към транспортния сектор. Тя е предвидена да покрие отговорността на автомобилните превозвачи на стоки и продукти от различен тип, включително и отделни елементи за тяхното крайно изработване. Тази застраховка покрива само превозвачите, които официално са регистрирани на територията на Република България. Под превозвач по смисъла на всеки договор за Застраховка Отговорност на превозвача (CMR) се приема лице, което извършва превози на товари срещу заплащане системно, а не спорадично и инцидентно. 

Как се определя премията в Застраховката Отговорност на превозвача (CMR)?

Премията в една Застраховка Отговорност на превозвача (CMR) се определя на база няколко критерия. Това са детайли, които подробно се обсъждат със застрахователния агент, но в повечето случаи те касаят типа МПС, както и техния брой. Други важни фактори, определящи крайната премия на застрахователния договор е териториалното покритие, както и евентуалните допълнителни покрития, които Застраховащият и Застрахованият могат да избират. 

Кой може да сключи Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)?

Договор за Застраховка Отговорност на превозвача (CMR) е възможен да бъде сключен от всяко юридическо лице, в чиято сфера на дейност влиза задължението за извършване на вътрешен – на територията на Република България – или международен превоз на товари. Задължително условие е транспортът да е сухопътен, тоест да се осъществява по шосе. 

След като по силата на Конвенцията за международен превоз на стоки по шосе (Конвенция CMR) и Закона за автомобилните превози превозвачът носи цялата или частична отговорност в случай на повреда, липса, загуба или друг установен по време на транспортирането дефект върху стоката, както и за забавянето на нейното пренасяне от точка А до точка Б, той може предварително да гарантира покритието на тези рискове с такъв тип застраховка. Тя важи за повреди и липси, породили се от момента на приемане на стоката до нейното доставяне до крайната дестинация. 


Покрития на Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)

При договор за Застраховка Отговорност на превозвача (CMR) се говори за два типа покрития – основни и допълнителни. Допълнителните са пожелателни. Те могат да бъдат заявени от Застраховащия преди крайното сключване на договора. За тези допълнителни покрития се заплаща допълнителна сума. 

  • Основни покрития: пълна или частична загуба или повреда на съответните товари, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR) при международните превози, както и същите рискове при вътрешни превози в рамките на официалните граници на Република България. 

  • Допълнителни: каботажни превози на територията на Германия, повреди на контейнери в случай на ПТП, както и на природно бедствие, а също така и загуби или повреда на ремарке или полуремарке. Възможно е допълнително покритие на превози на ADR товари и тези с хладилни превозни средства.

Как да платя своята Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)?

Всички вноски по Застраховка Отговорност на превозвача (CMR) са възможни за плащане както с банково нареждане, така и с дебитна или кредитна карта. 

Какви документи са нужни за сключване на Договор за Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)?

За да сключите успешно и легално Договор за Застраховка Отговорност на превозвача (CMR), е нужно да представете следните документи:

  • Въпросник-предложение за сключване на застраховката. Той ще ви бъде предоставен предварително от вашия застрахователен агент. 

  • Лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността

  • Валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България

  • Свидетелството за регистрация на моторно превозно средство

В случай че е настъпило някое от застрахователните събития, установени в договора за Застраховка Отговорност на превозвача (CMR) задължително се вземат всички адекватни и целесъобразни мерки за предотвратяване на загуба или повреда на товара, както и за тяхното ограничаване в количествено и качествено измерение. Всеки Застраховащ следва срок до 7 дни от информирането за настъпило застрахователно събитие да уведоми своя застрахователен агент за всички подробности (вид риск, тип събитие, наличие на вина, участие на трети лица) в писмен вид.