Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховката на гаранции по договор?

Специфичното в Договора за Застраховка на гаранции по договор е, че той се сключва между три страни. Основната му функция е гарантирането на изпълнението на дадени задължения, определени предварително в договор. Предмет на договора е подсигуряването на доставките, които се гарантират под формата на компенсация, в случай на настъпване на застрахователен риск от невъзможност за изпълнение на договора за тази доставка на стоки или за извършване на определени услуги.  

В тристранния договор съглашение постигат Възложителят, Изпълнителят и Застрахователят. С него се постига гаранция за поетите от Изпълнителя задължения, респективно тяхното изпълнение. Въпреки че на практика това не е класическа застраховка, договорите от този род се предоставят като услуга от застрахователните компании, тъй като работят със същия механизъм за прехвърляне на риска. 

Застраховката на гаранции по договор е вид алтернатива на добре познатата банкова гаранция. При Договор за Застраховка на гаранции по договор обаче не настъпва увеличение на личната ви кредитна банкова експозиция. Нещо повече, с такъв тип договор паричният поток остава незасегнат, а и той е достатъчно гъвкав, за да се приспособи към индивидуалните клиентски нужди. 


Какви видове гаранции включва Застраховката на гаранции по договор?
  • За участие в търг 

  • За авансово плащане 

  • За добросъвестно изпълнение 

  • За изпълнение на дадено задължение след изтичане на договора 

За кого е подходяща Застраховката на гаранции по договор?

Обект на договора за Застраховката на гаранции по договор биха могли да бъдат всякакъв тип юридически лица. Това може да са производители от всякакъв ранг и сфера на дейност, както и класически ИТ, консултантски компании и фирми, плюс специализиращи в областта на услугите. По този договор обаче обект не биха могли да представляват търговските договори, чийто предмет е покупко-продажбата.

Как се определя застрахователната сума по Застраховка на гаранции по договор?

Поради спецификата на договора застрахователната сума по него се определя строго индивидуално. В договора е заложен и механизмът за това определяне. Обикновено, застрахователната сума представлява необходимата стойност за изпълнение на даденото задължение на Изпълнителя съгласно сключения с Възложителя договор. 

В какъв срок може да се сключи договор за Застраховка на гаранции по договор?

По отношение на срока на договора Застраховката на гаранции по договор може да бъде изключително гъвкава. Възможностите са различни в зависимост от индивидуалните бизнес потребности на Застрахования. Те се базират и на конкретните гаранции, а именно:

  • Срок за гаранции за участие в търгове – 6 до 12 месеца.

  • Срок за гаранции за предварително плащане – до 24 месеца. 

  • Срок за гаранции за добро изпълнение – до 60 месеца. 

  • Срок за гаранции за поддръжка – до 60 месеца.

В случай че Бенефициентът предяви своите искания за нанесена вреда към Застрахователя, последният е длъжен да изплати определена сума под формата на обезщетение. С това настъпва и задължението за уведомление на Изпълнителя, като се вземат всички мерки за предотвратяване на възможни допълнителни загуби за Бенефициента от текущо естество. Бенефициентът трябва по сигурен начин да докаже, че вредата е настъпила вследствие на неизпълнение на задължението по договора. От тук насетне със съдействието на застрахователния агент трите страни уреждат своите взаимоотношения. Опциите са разнообразни, като най-често следва суброгация за Застрахователя към Изпълнителя. Основание за тази суброгация е съгласието на Застрахователя да приеме предложеното обезщетение.