Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Обща гражданска отговорност?

Застраховката за Обща гражданска отговорност на дружествата възниква в случаи на телесни повреди, имуществени щети и всякакви икономически загуби, причинени на трети лица или клиенти. Тази застраховка е важна за собственици и мениджъри на фирми, които желаят да защитят бизнеса си от искове за телесни повреди и имуществени вреди. Този вид искове могат да възникнат по време на нормални бизнес операции. 

Застраховката за Обща гражданска отговорност е валидна единствено в границите на Република България.


Какво покрива Застраховка Обща гражданска отговорност?

 • Наранявания на клиенти, причинени при злополука, свързана с дейността на застрахованата страна;

 • Медицински разходи и съдебни разноски в резултат на наранявания на клиент;

 • Разходи за ремонт или подмяна на имущество на клиента, случайно повредено по време на нормални бизнес операции;

 • Вреди, причинени на клиенти от продукт, който застрахованата страна произвежда, разпространява или продава;

 • Съдебни разноски по искове за клевета или нарушаване на авторски права.


Какво не покрива Застраховка Обща гражданска отговорност?
 • Наранявания на служителите;

 • Щети върху бизнес имоти;

 • Съдебни искове за професионални грешки, включително неизпълнени услуги и пропуснати срокове;

 • Искове за дискриминация на служителите;

 • Превозни средства, използвани от даден бизнес;

 • Условна телесна повреда;

 • Искове за инциденти, които са пряко свързани с дейността на застрахованата страна, причинени от хора в нетрезво състояние като шофиране след употреба на алкохол, нападение и вандализъм;

 • Разходи за защита за умишлено нарушаване на авторски права или умишлена небрежност;

 • Умишлено нараняване или материални щети.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от размера на бизнеса, оборота, вида, индустрията и местоположението, рисковите обстоятелства и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.


Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на застрахователно събитие.