Трудова злополука

Осигурява обезщетения за служители, пострадали при трудова злополука, които работят в сфера с опасност за тяхното здраве и живот

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Трудова злополука?

Застраховката за Трудова злополука осигурява обезщетения за служители, пострадали или загинали при трудова злополука, които работят в сфера с опасност за тяхното здраве и живот. Този вид застраховка е взет в съображение с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука".

Какво покрива Застраховка Трудова злополука?
 • Настъпила смърт на застрахования работник/служител, настъпила  вследствие на трудова злополука;

 • Трайно лишаване от работоспособност на застрахования работник/служител, причинено в резултат на трудова злополука;

 • Временно лишаване от работоспособност на застрахования работник/служител, настъпило след трудова злополука.


Какво не покрива Застраховка Трудова злополука?
 • Налични общи заболявания на застрахования работник/служител;

 • Преднамерени действия на застрахования работник/служител, причинили загуба на работоспособност или смърт;

 • Осъществяване или опит за осъществяване на незаконни действия от страна на застрахования работник/служител;

 • Изпълнение на смъртно наказание или настъпила злополука, във времето, в което застрахованият работник/служител е задържан в арест или в затвор;

 • Война и всякакви военни действия, тероризъм, граждански протести или други размирици;

 • Преднамерено самонараняване, самоубийство или опит за такова (независимо от психическото състояние на застрахования работник/служител);

 • Климатични влияния – слънчасване и топлинен удар, премръзване, простудяване, с изключение на случаите, в които са вследствие на настъпила трудова злополука, случила се през периода на застраховката, или когато не е уговорено друго уточнение;

 • Извършване на дейности с висок риск като спортове, занимания и състезания, свързани с мотори, коли, всякакъв вид летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни средства, екстремни скокове, изкачвания, изискващи специална и професионална екипировка и подготовка;

 • Злоупотреба с психоактивни вещества;

 • Раждане и аборт, освен в случаите, когато са предизвикани от настъпила трудова злополука;

 • Заболявания от всякакво естество, включително припадъци, хеморагия, парализи, вътрешни инфекции, хранителни натравяния и други, с изключение на случаите, когато вследствие на трудова злополука се породят заболявания и те причинят смърт или неработоспособност;

 • Здравословни вреди, причинени от атомна, ядрен взрив или радиация;

 • Всички видове злополуки, които не са обект на Националния осигурителен институт като трудови по смисъла на КСО и за такива, за които не е издаден и попълнен протокол за настъпила трудова злополука.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от месечното брутно възнаграждение  на застрахования работник и служител към датата на сключване на застраховката. Минималната стойност на застрахователната сума при смърт и трайно лишаване от работоспособност е в размер от 7 (седем) годишни брутни работни възнаграждения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука". Размерът на минималната застрахователна сума за риска „временна загуба на работоспособност“ е % от месечно брутно възнаграждение за всеки започнат месец, като зависи от продължителността на загубената трудоспособност. Формира се по следния начин:

 • От над 10 до 30 календарни дни включително – 3% от месечната брутна работна заплата;

 • От над 30 до 60 календарни дни включително – 5% от месечната брутна работна заплата;

 • От над 60 до 120 календарни дни включително – 7% от месечната брутна работна заплата;

 • От над 120 календарни дни – 10% от месечната брутна работна заплата.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите и представите всички документи, които доказват наличието на трудова злополука.