Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Работодатели и длъжностни лица?

Застраховката Работодатели и длъжностни лица е свързана с отговорността на работодателите за телесни и имуществени щети, причинени на служителите и работниците им, настъпили при изпълнението на трудовите им задължения вследствие на трудова злополука, без значение дали вредата е нанесена от него, негов представител или от негов служещ. Застраховката е в съответствие с Кодекса на труда и се сключва за всички лица, които имат валиден трудов договор с работодателя, осигурявайки покритие в границите на Република България.


Какво покрива Застраховка Работодатели и длъжностни лица?
 • Настъпила смърт на работник/служител в следствие на трудова злополука;

 • Трайно лишаване от работоспособност на работник/служител, причинено в резултат на трудова злополука;

 • Временно лишаване от работоспособност на работник/служител, настъпило след трудова злополука;

 • Имуществени щети, причинени на работник/служител в следствие на трудова злополука;

 • Разходи, които застрахованото лице е извършил за намаляван на риска от щети, в случай когато е положил необходимите за ситуацията грижи, дори и ако положените усилия са били без резултат;

 • Разноски, покрити от сключената застраховка и извършени по наемане на експерти и осигуряване на свидетели по граждански дела срещу застрахованото лице във връзка с настъпило застрахователно събитие.


Какво не покрива Застраховка Работодатели и длъжностни лица?
 • Налични общи заболявания на работника/служителя;
 • Осъществяване или опит за осъществяване на незаконни действия от страна на работника/служителя;Преднамерени действия на работника/служителя, причинили загуба на работоспособност или смърт;
 • Осъществяване или опит за осъществяване на незаконни действия от страна на работника/служителя;
 • Изпълнение на смъртно наказание или настъпила злополука, във времето, в което работника/служителя е задържан в арест или в затвор;
 • Война и всякакви военни действия, тероризъм, граждански протести или други размирици;
 • Преднамерено самонараняване, самоубийство или опит за такова (независимо от психическото състояние на работника/служителя);
 • Климатични влияния – слънчасване и топлинен удар, премръзване, простудяване, с изключение на случаите, в които са вследствие на настъпила трудова злополука, случила се през периода на застраховката или когато не е уговорено друго уточнение;
 • Извършване на дейности с висок риск като спортове, занимания и състезания, свързани с мотори, коли, всякакъв вид летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни средства, екстремни скокове, изкачвания, изискващи специална и професионална екипировка и подготовка;
 • Злоупотреба с психоактивни вещества;
 • Раждане и аборт, освен в случаите, когато са предизвикани от настъпила трудова злополука;
 • Заболявания от всякакво естество, включително припадъци, хеморагия, парализи, вътрешни инфекции, хранителни натравяния и други, с изключение на случаите, когато вследствие на трудова злополука се породят заболявания и те причинят смърт или неработоспособност;
 • Здравословни вреди, причинени от атомна, ядрен взрив или радиация;
 • Всички видове злополуки, които не са обект на Националния осигурителен институт като трудови по смисъла на КСО и за такива, за които не е издаден и попълнен протокол за настъпила трудова злополука.
Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от фондът на работното възнаграждение за година, рисковите обстоятелствата, честотата на регистрираните трудови злополуки през последните няколко години и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете с всички компетентни органи и със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на застрахователно събитие.